Očni centar Visus j.d.o.o. (u tekstu: Voditelj obrade osobnih podataka / Očni centar Visus)
Stupanjem na snagu nove EU Direktive o potrošačkim pravima od 13. lipnja 2014. potrošači u svim državama članicama EU imaju ista prava kod kupovine roba ili usluga sredstvima daljinske komunikacije (putem interneta, elektroničke pošte, telefona) te kod kupovine izvan poslovnih prostorija trgovca (prodaja na ulici ili pred vratima), bez obzira na to gdje su unutar EU kupili proizvod ili uslugu.

Potrošač ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana. Ukoliko je potrošač obavješten o pravu na jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču proizvod koja čini predmet ugovora predan u posjed. Ako je jednom narudžbom potrošač naručio više proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana za jednostrani raskid ugovora započinje teći od dana kada je potrošaču predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

U skladu sa člankom 72. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač ima pravo, u roku od 14 dana od primitka proizvoda, zatražiti raskid ugovora o kupovini ili zamjenu proizvoda. Kupac ima pravo na zamjenu proizvoda u roku od četrnaest dana (14) nakon kupnje. Kupac ima pravo na zamjenu proizvoda za drugi model u jednakom ili većem iznosu. Zamjena proizvoda vrši se isključivo u roku od četrnaest (14) dana nakon kupnje. Proizvod za koji je željeno izvršiti zamjenu mora biti ispravan i neoštećen te se mora nalaziti u originalnoj ambalaži. Uz proizvod je potrebno dostaviti i presliku računa. Ukoliko se utvrdi da je proizvod zaprimljen u ispravnom stanju, izvršit će se zamjena za proizvod iste ili više cijene (uz nadoplatu).

Kupac ima pravo na reklamaciju proizvoda u roku od četrnaest dana (14) nakon kupnje.

Prodavatelj je dužan bez odgađanja dostaviti Kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora. Ukoliko Kupac izvrši raskid ugovora, Prodavatelj će najkasnije u roku od četrnaest (14) radnih dana od dana kada je zaprimio proizvod i odluku Kupca o raskidu ugovora, vratiti plaćeni iznos proizvoda. Trošak povrata proizvoda snosi sam Kupac. Proizvod za koji je željeno izvršiti zamjenu mora biti ispravan i neoštećen te se mora nalaziti u originalnoj ambalaži. Uz proizvod je potrebno dostaviti i presliku računa. ORS platforma za rješavanje online sporova
UREDBA (EU) br. 524/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova).
Poveznica na ORS platformu za rješavanje online sporova: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Povrat proizvoda potrebno je najaviti na e-mail: visus@ocv.hr te ispuniti zahtjev koji se nalazi ovdje. Potrebno je navesti osobne podatke koji su korišteni pri kupnji proizvoda, broj narudžbe i priložiti kopiju računa.
Kupac poštom šalje proizvod u originalom pakiranju na adresu Prodavatelja: Očni centar VISUS, Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, Križevci, Hrvatska. Trošak kurirske službe snosi Kupac (u svom trošku). Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja o poslatom paketu. Po primitku vraćenog proizvoda, Prodavatelj se obvezuje izvršiti povrat novaca u roku od četrnaest (14) dana.

Kupac može zatražiti povrat proizvoda u poslovnici Očni centar Visus, Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, Križevci. Kupac je dužan prethodno najaviti zamjenu proizvoda na e-mail: visus@ocv.hr.

  1. Zamjenu proizvoda potrebno je najaviti na e-mail: visus@ocv.hr te ispuniti zahtjev koji se nalazi ovdje. Potrebno je navesti osobne podatke koji su korišteni pri kupnji proizvoda, broj narudžbe i priložiti kopiju računa. Kupac poštom šalje proizvod u originalom pakiranju na adresu Prodavatelja: Očni centar VISUS, Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, Križevci, Hrvatska. Trošak kurirske službe snosi Kupac (u svom trošku). Kupac je dužan obavijestiti Prodavatelja o poslatom paketu. Po primitku vraćenog proizvoda, Prodavatelj se obvezuje izvršiti zamjenu u najkraćem roku.

Kupac može zatražiti zamjenu proizvoda u poslovnici Očni centar Visus, Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, Križevci. Kupac je dužan prethodno najaviti zamjenu proizvoda na e-mail: visus@ocv.hr.

  1. Reklamacija proizvoda vrši se isključivo u poslovnici OČNI CENTAR VISUS, Trg Josipa Jurja Strossmayera 9 Križevci, Hrvatska. Kupcu će se na osnovu zahtjeva vratiti sredstva ili izvršiti zamjena proizvoda. 
  2. Reklamaciju proizvoda potrebno je najaviti na e-mail: visus@ocv.hr te ispuniti zahtjev koji se nalazi ovdje. Potrebno je navesti osobne podatke koji su korišteni pri kupnji proizvoda, broj narudžbe i priložiti kopiju računa. Kupac je obvezan dostavljene proizvode vratiti u stanju u kojem su i dostavljeni.

Ukoliko online kupac nije dobio naručeni i plaćeni proizvod, dužan je to prijaviti u roku od četrnaest dana na broj +385 (0) 48 624 865 ili putem emaila: visus@ocv.hr.

Kao voditelj obrade pratimo stanje po pitanju zaštite osobnih podataka i po potrebi možemo unaprijediti mjere zaštite i druga bitna pitanja te iz tog razloga zadržavamo pravo nadopune ili izmjene ove izjave. Obavijestiti ćemo Vas o izmjenama i/ili dopunama ove izjave objavom na našoj Internet stranici. Voditelj obrade osobnih podataka u smislu čl. 4 (7) GDPR je: Očni centar VISUS j.d.o.o., Trg Josipa Jurja Strossmayera 9, Križevci, Hrvatska; OIB: 74662992211, MBS: 010118482. E-mail: visus@ocv.hr, telefon: +385 (0) 48 624 865, Mobitel: +385 (0) 99 3737 132.

Datum zadnje izmjene: 23.12.2020.